100.26.196.222 SPUC SHOWCASE

SHOW CASE

  • Pages
  • /
  • SHOW CASE
  • /
  • ขอแสดงความยินดีกับ นายก้องจตุภพ จีนารัตน์ น้องฟลุ๊ค คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 พ่วงด้วยรางวัล POPULAR VOTE ในการประกวด โครงการทูต USR สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นายก้องจตุภพ จีนารัตน์ น้องฟลุ๊ค คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 พ่วงด้วยรางวัล POPULAR VOTE ในการประกวด โครงการทูต USR สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566

Date : 2023-09-19 13:31:10
?? ขอแสดงความยินดีกับ นายก้องจตุภพ จีนารัตน์ น้องฟลุ๊ค นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 พ่วงด้วยรางวัล POPULAR VOTE
?ในการประกวด โครงการทูต USR สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566 ?โดยการจัดการประกวดในครั้งนี้เพื่อหาตัวแทนนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การปลูกจิตสำนึก พร้อมทั้งแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมรู้ถึงต้นเหตุของปัญหาในสังคม และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อนำเสนอโครงการรวมทั้ง การรู้จักเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ และแบ่งปันให้เพื่อน ร่วมสังคม หรือแท้กระทั่งการช่วยพัฒนาทรัพยากรในด้านต่างๆ วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี