SHOW CASE

  • Pages
  • /
  • SHOW CASE
  • /
  • รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานความยั่งยืน (University Student Project Competition 2022) เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand)

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานความยั่งยืน (University Student Project Competition 2022) เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand)

การมองหาสิ่งที่ในชุมชนของตัวเองมีอยู่แล้วและอยากสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะได้เป็นการช่วยยกระดับให้ชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
Date : 2023-06-07 06:08:21
  • #โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี #SPU #เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย #LogisticsSPU

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

คว้ารางวัลชนะเลิศ

การประกวดโครงงานความยั่งยืน
(University Student Project Competition 2022)
เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย
(Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand)
จัดโดยการประกวดโครงงานความยั่งยืน (University Student Project Competition 2022)
เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand)
ประเภทโครงงานด้านความยั่งยืน การประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่7
(The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand)
ณ ม
หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 20 มกราคม 2566
การประกวดนี้จัดขึ้นภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย
(Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand)
ที่มีเป้าหมายการทำงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) ได้ ซึ่งในปีนี้เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนมีการประกาศเจตนารมณ์
เรื่องการลดการใช้คาร์บอนภายในมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของ UN คือ ปี 2050 : Carbon neutrality
และปี 2065 Net zero emissions เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน


ชื่อโครงงาน แก๊สไบโอมีเทนอัด (cbg) จากมูลจิ้งหรีด
สร้างคุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรณีศึกษาชุมชนสันติสุข จังหวัดสระแก้ว


รายละเอียดโครงงาน : จากสภาวะเรือนกระจก และการปล่อยก๊าซมีเทนจากมูลสัตว์ ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน
ประกอบกับสถานการณ์โควิด 
ทำให้รายได้ผู้คนน้อยลง
ทางทีมจึงเกิดแรงบันดาลมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนสันติสุข จังหวัดสระแก้ว

ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมูลจิ้งหรีด โดยทำเป็นแก๊สไบโอมีเทนอัด 

ซึ่งสอดคล้องกับ SDGs ข้อ 7 9 และ 15

สมาชิกทีม

1.) ศศิประภา บุญมา (ปี4) รหัสนักศึกษา 64703265
2.) ศศินิภา ทองพราว (ปี4) รหัสนักศึกษา 64700215
3.) กชพร อภัยวงษ์ (ปี4) รหัสนักศึกษา 64701481
4.) เกตุมณี ปานเดช (ปี3) รหัสนักศึกษา 63700453
5.) กฤติกา ทรัพย์นาค (ปี3) รหัสนักศึกษา 63700751
6.) อรอุมา คุ้มวงษ์ (ปี3) รหัสนักศึกษา 63703605
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กนกวรรณ สกุลทรงเดช
สรุปผลรางวัล

รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รางวัลชมเชยมหาวิทยาลัยสยาม
รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื่องจากที่บ้านมีการเลี้ยงจิ้งหรีดอยู่ และมีมูลค่อนข้างมาก แต่สร้างรายได้ได้น้อยเพราะสามารถขายได้แค่เป็นปุ๋ยอย่างเดียว จึงได้ทำการสำรวจว่าเราสามารถเอามูลไปทำอะไรได้อีกให้เกิดประโยชน์แล้วสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้เราลงไปได้ และเกิดเป็นนวัตกรรมที่ยั่งยืนกับชุมชนสันติสุข จ.สระแก้วของเรา
เป็นแนวคิดใหม่ที่ยังไม่มีใครริเริ่มในการนำมูลของจิ้งหรีดมาใช้ และยังช่วยให้ชาวเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อแก๊สหุงต้มลงไปได้