SHOW CASE

  • Pages
  • /
  • SHOW CASE
  • /
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดการนำภูมิปัญญาไทยการผลิตผ้าทอพื้นบ้านอ่างศิลาเพื่อสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดการนำภูมิปัญญาไทยการผลิตผ้าทอพื้นบ้านอ่างศิลาเพื่อสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม

Date : 2023-06-07 06:10:32
  • #SPU #SPUC #Logistics #Logisticsspu #SripatumUniversity

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ชลบุรี

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
การประกวดการนำภูมิปัญญาไทย

การผลิตผ้าทอพื้นบ้านอ่างศิลาเพื่อสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม

จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และเครือข่ายคณะวิชาด้านโลจิสติกส์
ชื่อโครงงาน ผ้าเช็ดหน้าปักอักษร RTU (Ready-to-Use)

รายละเอียดโครงงาน ความต้องการของคนในปัจจุบันท่ีต้องการสินค้าและบริการที่ประทับใจและน่าจดจำของผู้เข้าพักที่สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการมีคุณภาพมีราคาท่ีเหมาะสมและรวมถึงสินค้าของธุรกิจเราสามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ เมื่อมีการผลิตและจัดจำหน่ายท่ีทำมาจากผ้าทอไปยังสถานที่ต่าง ๆ มีส่วนทำให้สามารถเพิ่มยอดขายและความสำเร็จของสินค้าได้ซึ่งสินค้าที่ทางชุมชมผลิตหรือจำหน่ายคือผ้าเช็ดหน้าท่ีทำจากผ้าทออ่างศิลาและปักชื่อผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งผู้ซื้อสามารถตัดสินใจซื้อและนำไปต่อยอดได้ในหลายทาง เช่น การซื้อเพื่อใช้ภายในครอบครัว การซื้อฝากญาติ หรือแม้แต่การซื้อเพื่อนำไปจัดจำ หน่ายต่อส่วนน้ีจะทำให้สินค้าของเราและธุรกิจเป็นท่ีรู้จกันมากข้ึน โดยที่ ธุรกิจของชุมชนจะเกิดความท้าทายมากยิ่งข้ึนในเรื่องของสินค้าที่มีอยู่ในตลาดเดิมแต่เมื่อธุรกิจของชุมชนเป็นธุรกิจท่ีมีผู้ขายน้อยรายในสินค้ารูปแบบเดียวกัน ทำให้ธุรกิจของชุมชนสามารถเติบโตได้ด้ยิ่งข้ึนซึ่งเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะสามารถทำให้ธุรกิจของชุมชนประสบความสำเร็จได้สมาชิกในทีม LOGIS LOGIS

นายสุรวีร์ กล่อมเกลี้ยง รหัสนักศึกษา 65703301
นางสาวธัญญาภัทร์ สุวรรณเลิศ รหัสนักศึกษา 65700793
นางสาวสิตานันท์ พลูศรี รหัสนักศึกษา 64703018
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นวพล เกษมธารนันท์
สรุปผลรางวัล

รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ศึกษาจังหวัดอุดรธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี